بسمه تعالی


روزی دختر شیخ یک تبلت غوغل نکسوس بخرید و بر شیخ عرضه نمود.

شیخ بگفت : این تبلت که خریدی اولین کار چه کردی؟

عرض نمود : یا شیخ بر صفحه اش برچسب زدم و دور آن کاوری بس محکم قرار دادم.

شیخ فرمود : آیا کسی تو را به این کار مجبور کرد؟ 

-خیر

فرمود : آیا تو به شرکت غوغل توهین کردی که چنین کاوری بر آن نهادی؟

-خیر، اتفاقا خود غوغل که آن را ساخته توصیه نماید که بر آن کاور نهیم.

-آیا چون این تبلت چیپ و درپیت است کاورش کردی؟

-خیر، بلکه چون ارزشمند است و کلی تکنولوژی صرف آن شده چنین کردم.

-آیا کاور از جمال تبلت نکاهد و به وزنش نیفزاید؟ 

-باکی نیست، به دوامش نیز بیفزاید.

-شیخ صیحه ای بزد و فرمود : پس بدان آن که مرا و تو را ساخته ما را به عفاف توصیه نموده است که عفاف ضمانت ماندگاریست...من هیچ وقت پشت سر هم پست نمی ذارم، ولی واقعا از این متن خوشم اومد نتونستم براتون نذارم. :)