باورش سخته.....


سلام بر تو ای حجر بن عدی
که پس از 13 قرن هنوز تاوان بیعت با علی علیه السلام را می دهی
. . . !
و چه شیرین است این بیعت