از اولش هم باهام بود.... فقط چون توکلم ضعیفه، بعضی وقت ها از بعضی اتفاق ها شاکی می شدم و گله می کردم و به جون همه غر می زدم...

خدا یا ازت ممنونم....به خاطر وجودش ممنونم....به خاطر اینکه دوستم داری ممنونم....به خاطر اینکه دوستمون داری ممنونم...

خدا، تا این جا با ما بودی، بقیش هم باش!

احساس می کنم روزهای شیرینی داره تو زندگیم شروع می شه....خیلی شیرین....ممنونتم خداااااااااااااااااااااا.....

به خاطر بسپار همراهی خداوند با تو، مثل نفس است، آرام و بی صدا....