امام علی (علیه السّلام) در وصیت به امام حسن (علیه السّلام) فرمودند:
جز این نیست که دل نوجوان همچون زمین میان تُهى(کاشته نشده) است؛ هر چه در آن افشانده شود، همان را می پذیرد.از این رو، پیش از آن که دلت سخت گردد و خِرَدَت(عقلت) سرگرم شود، به تربیت تو همت گماشتم.