بسمه تعالی


پنج شنبه رفته بودم کلاس غیر از خودم 2 نفر دیگه روزه بودند، بقیه خیلی راحت سر کلاس می خوردند...خیلی وقتم بود همشون به سن تکلیف رسیده بودند!!!
فقط یک نگاه به ما می کردند و می گفتند ببخشید جلوتون می خوریما، خب منم با لبخند بهشون نگاه می کردم و می گفتم خواهش می کنم...

کلاسی که امروز می رم بین کلی کوچول موچول هستم...یکی از بچه های 12 ساله کلاس جلسه قبل غایب بود، وقتی استاد ازش پرسید و گفت چی شد که جلسه قبل نبودی....گفت روزه بودم...بعد رفته بودم کلاس والیبال یکم حالم بد شد نتونستم بیام...!

به نظر شما چی باعث این همه تفاوت شده؟ چجوری می تونیم این تفاوت را درست کنیم؟
به نظرتون اشکال از مطالعه پایین و کم کاری مائه؟