بسمه تعالی


وقتی دیروز بعد 2 ماه و خورده ای رفتیم دیدن عمو اسماعیل...
در مجمع البحرین آمده است: «شهید از اسامی خداوند است؛ یعنی آنکه شاهد و گواه بر همه چیز است و چیزی از او پنهان نمی‌ماند.»