بسمه تعالی

از شیر خواره ای به همه شیر خوارگان

آغوش گرم مادرتان نوش جانتان...