باورتون نمی شه....کلی دلم خنک شد...این 11 مطلب اولی...البت به غیر از "اول سلام" را از وب قبلیم داشتم...گذاشتم که دوباره خاطرشون زنده بشه! :)
ولی وقتی یادم می آد چقدر از نوشته هام را معلوم نیست بتونم ببینمشون یا نه...می سوزم.... :((((((((