آخی کوشولو بودم اون موقع.... :))))))))))))))))))

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

سلام شیعیان عیدتون مبارک....

عید مبعث برای من بهترین عیده....به خاطر اینکه من به هجری قمری...در عید مبعث....تولدمه.

من فردا ساعت ۹ صبح به هجری قمری وارد ۲۱ سالگی می شم.(وای خدا چقدر زود گذشت!)

یا علی

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

چه بچه خوبی بودم اون موقع ها.....